For å gi utrullingen av tunge elektriske kjøretøy støtter nå Enova et 20-talls nye ladestasjoner. (Foto: Wordup/Enova)

Nye tungbil-ladere over hele landet

Nå skal det satses på underveis-ladere for tunge kjøretøy, og antallet vil mer enn doble seg med et nettverk som dekker store deler av landet. Men, det er to store hull.


Det har med rette vært fokus på å bygge opp en infrastruktur for elbilene, og vi har rundet 8.000 hurtigladere rundt om i landet. Alle er stort sett fornøyd med det.

Nå er det på tide å rette fokus på de større kjøretøyene, for også disse skal over på løsninger som gir mindre lokale utslipp. Og det er all grunn til å tro at det kommer ganske mange slike kjemper som trenger lading.

Her skal Enova være en pådriver, og tildelte allerede i desember i fjor midler til bygging av 17 ladestasjoner. Nå mer enn dobles satsingen, for i den andre runden innvilget det støtte til 25 ladestasjoner med 135 nye ladepunkt langs norske riksveier.

Det betyr totalt 42 Enova-støttede ladestasjoner øremerket tunge elektriske kjøretøy, og i den siste runden delte de ut 125 millioner kroner. Uno-X har fått støtte til klart flest, totalt 11 av de 25 nye stasjonene.  

Med god erfaring fra hurtiglade-satstingen går Enova strategisk til verks, og dekker viktige områder over hele Norge. Som du kan se av kartet helt nederst blir nå stort sett hele fastlandet dekt, med unntak av Øst-Finnmark og et langt strekke i Trøndelag og Nordland som framstår som to mørke flekker.

Enova sier at den nye støtten skal sørge for at helt sentrale strekninger i Sør-Norge, som E134 og E39, blir fulldekket for elektrisk langtransport innen 2025, og andre sentrale punkt som Levanger, Tromsø, Fauske, Kristiansund, Alta og Bodø også får nye ladeanlegg.

- God tilgang på ladestasjoner for tunge kjøretøy er helt nødvendig for at elektriske lastebiler skal være et gunstig alternativ for aktører i Norge, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.

‒ Den nye tildelingen fra Enova sikrer at dette behovet blir dekket i en større del av landet. Dette er viktig for at Norge skal nå sine klimamål.

Tunge kjøretøy står for rundt halvparten av utslippene i veitrafikken, og dette området står totalt for rett under en femtedel av Norges utslipp av klimagasser.

‒ Det er utrolig oppløftende for norske klimamål at nettverket av ladere nå sprer seg ut og tettes rundt omkring i landet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

‒ Denne søknadsrunden levner ingen tvil om at aktørene har stor tro på markedet for ladeanlegg for tungtransporten, som lover godt for et bra tempo i innfasingen av nullutslippskjøretøy. Nå blir det enklere for flere sjåfører å ta det grønne valget.

I løpet av en kort periode vil infrastrukturen for lading av tunge kjøretøy få seg et skikkelig løft, og totalt har 235 ladepunkter langs norske veier fått støtte fra Enova.

Satsingen på underveislading kommer i tillegg til støtte til bedriftslading for tunge kjøretøy og støtte til tunge nullutslippskjøretøy.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad. (Foto: Enova)

‒ Det er et massivt løft på gang, og vi intensiverer vår støtte til tungtransporten. Bare i løpet av den siste måneden har Enova tildelt 47,5 millioner kroner til virksomheter for å etablere 134 nye bedriftsladere og 136,5 millioner kroner til selskaper som skal bytte ut sitt fossildrevne kjøretøy med et som gir nullutslipp. Nå ruller omstillingen, sier Nakstad.

Samferdselsministeren sier at det er viktig å kutte utslippene fra tungtransporten om klimamålene skal nås.  

‒ Jeg er veldig glad for at Enovas støtteprogram nå gir tilbud til så mange gode søkere, og at vi kan få en ladeinfrastruktur på plass over hele Norge. Det gir forutsigbarhet i det grønne skiftet for tungbiltransporten, sier Jon-Ivar Nygård.

Statsråden sier at midlene fra Enova kommer i tillegg til regjeringens tungbilpakke i NTP.  

‒ Tungbilpakken skal gå til døgnhvile- og hovedrasteplasser slik at det kan legges til rette for normal- og hurtiglading for sjåfører som ikke kan flytte bilen under pause og hvile, sier samferdselsministeren.

Vegdirektøren er også fornøyd, og peker på at hurtiglading for tyngre kjøretøy er en forutsetning for at bransjen skal kunne ta i bruk elektriske lastebiler og vogntog.  

‒ Skal transportører investere i kostbare elektriske kjøretøy, må de ha trygghet om at ladeinfrastrukturen blir god nok, sier Ingrid Dahl Hovland.

Det er Statens vegvesen som skal følge opp og tilrettelegge for ladestasjoner i samarbeid med bransjen, som selv har ambisjoner:

‒ Det er veldig bra og viktig at myndighetene gjennom Enova bidrar i den innledende fasen av denne omstillingen, sier Ole Robert Reitan, administrerende direktør i Reitan Retail, som Uno-X Mobility er en del av.

‒ Vi har ambisiøse planer for vår egen utrulling, og dette offentlig-private samarbeidet bidrar til at utviklingen kan gå enda raskere.

Nysgjerrige på det nye ladekartet? Ja, selvsagt er du det. Her har du det:

Les også:

Debatt

Les mer om:

Enova El-lastebiler