Vil kreve nullutslipp også for tunge varebiler

Regjeringen vil sette sluttstrek for offentlig innkjøp av tunge varebiler som gir lokal luftforurensing allerede fra 2023.


‒ For å nå klimamålene vi har satt oss under Paris-avtalen, er det helt avgjørende å redusere utslippene fra transportsektoren. Da er vi nødt til å ta i bruk en rekke virkemidler.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård er på hugget, og retter nå blikket mot de tyngste varebilene som det offentlige kjøper. Formelen er akkurat det samme som når det skal kjøpes personbiler eller lette varebiler ‒ kun kjøretøy som har nullutslipp blir tiltatt.

‒ Noe av det vi må gjøre, er i større grad å gå over til nullutslippskjøretøy der det er mulig. Her må offentlig sektor gå foran, sier ministeren.

‒ Jeg vil derfor innføre krav om at alle nye tunge varebiler som anskaffes av det offentlige, skal være nullutslippsbiler fra 1. januar 2023.

Allerede i år kom kravet om nullutslipp når det offentlige skal kjøpe nye personbiler, og det er også et krav om nullutslipp hos lette varebiler som innføres når vi går inn i neste år. Til slutt har regjeringen bestemt at det kun skal kjøpes bybusser uten lokale utslipp fra og med 2025.

Nå rettes altså blikket mot nok et segment ‒ tunge varebiler som defineres fra 1.785 til 3.500 kilo i tillatt totalvekt.

Samferdselsdepartementet opplyser at de har gitt Statens vegvesen oppdraget, og sistnevnte sender nå dette forslaget på høring slik at det blir endringer i forskrift om energi- og miljøkrav ved offentlig anskaffelse av kjøretøy til veitransport.

‒ Transportsektoren står for om lag en tredjedel av Norges klimagassutslipp, og om lag 60 prosent av de ikke-kvotepliktige utslippene. Det må vi ta på alvor, sier Nygård, som viser til store miljøbesparelser knyttet til tunge lastebiler.

‒ Med disse kravene anslår vi et utslippskutt på rundt 43 tusen tonn CO2-ekvivalenter i perioden 2023-2030.

Departementet sier at i tillegg til forslaget knyttet til nullutslipp også er en forenkling og tydeliggjøring av eksisterende forskrift. Det foreslås blant annet en innføring av rapporteringsplikt ved unntak fra miljøkravene, for eksempel om det ikke er tilstrekkelig ladeinfrastruktur tilgjengelig.

Det er allerede en rekke elektriske varebiler på markedet, og det kommer stadig nye til slik at det elektriske utvalget også i varebilsegmentet stadig vokser.

Bildet under viser en Maxus e-Deliver 9 som var på plass her i Norge allerede i fjor sommer.

Les også:

Les mer om:

Elbiler Nyheter