Det er mange skilt som varsler skredfare på veiene i Norge, og her fra E16. (Foto: NAF)

Rassikring: Kostandene vokser som et skred

Det vil nå koste over 14 milliarder å skredsikre bare de 10 mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveiene. Og ja, det er over 200 særs skredutsatte veier i Norge. Se «topplisten».


‒ Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Det er ingen overdrivelse, for det er nemlig svært mange veier som har betegnelsen «høy faregrad». På samme tid har NAF på hva det faktisk koster for å sikre de strekningene som har middels og høy skredfare, og dette er et økonomisk skred som stadig vokser.

Totalt vil det nemlig koste 95 milliarder kroner å skredsikre veiene som tilhører disse to kategoriene, og dette tallet har NAF regnet ut fra Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som de har levert til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan.

‒ Mange av de mest skredfarlige strekningene er i Vestland fylke, spesielt på riksveiene. Dette er veier der faren for ras er høy, og hvor en hendelse kan få store konsekvenser, sier Handagard.

Men det er ikke kun bilistene der som er utsatt, for også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal har veier som bør skredsikres snarest. Skredfaktoren viser hvor sannsynlig det er for at det går et ras, og hvilke konsekvenser dette kan få ut ifra trafikkmengde og muligheter for omkjøring med mer.

‒ Dette er bare toppen av isfjellet, sier Handagard.

‒ På riksveiene er det 78 steder med høy skredfaktor, og på fylkesveiene er tallet 123. I tillegg kommer en rekke steder med middels eller lav faregrad der det fortsatt er behov for tiltak.

Bilister er altså utsatte på strekninger som har høy rasfare, og på samme tid vokser kostandene. NAF sier at bare de 10 mest utsatte strekningene på riks- og fylkesveiene nå har en kostnad på 14,2 milliarder kroner, fordelt med 8,7 milliarder på riksveiene og 5,5 milliarder på fylkesveiene.

Grunnen er at mange av de farligste trekningene må ha tunnel og ny trasé for å sikre veien, noe som er store og kostnadskrevende tiltak. Og det haster å komme i gang.

NAF sier at satsningen på skredsikring må økes betydelig, slik at man kommer i gang med planlegging på flere av disse strekningene.

‒ I tillegg til de store investeringene som trengs på noen av de mest rasfarlige strekningene, er det mye som kan gjøres med mindre tiltak, sier Handagard.

‒ Varsling, sikring av terrenget og andre utbedringer kan gjennomføres relativt raskt, om midlene kommer på plass.

Her har NAF samlet summene for de 10 strekningene med høyest skredfaktor på henholdsvis riks- og fylkesveiene, og det på bakgrunn av tallene fra Statens vegvesen. Kostandene er i millioner kroner.

Les også:

Debatt

Les mer om:

NAF Samferdsel