Fortsatt mye bompenger

Forslaget til Nasjonal transportplan (NTP) for 2022-2033 inneholder en ramme på rekordhøye 1.200 milliarder kroner, og signaliserer en forsterket satsing på vedlikehold. Likevel er NAF skuffet.


‒ Signalet om mer til veivedlikehold er positivt, men dessverre monner ikke de konkrete planene når etterslepet er så stort. Mange vil fortsatt kjøre på nedslitte veier de neste 12 årene. Samtidig må bilistene fortsette å betale høye summer i bompenger, sier Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF.

Den største nyheten med nye NTP er at fylkesveiene nå er tatt inn i varmen, og det settes av 52 milliarder kroner i tilskudd til disse i løpet av perioden. Men det er for lite, ifølge NAF.

‒ Forfallet på riksveiene alene er på om lag 30 milliarder kroner. Det er bra at regjeringen tar inn over seg at veiene vi allerede har må rustes opp, men det speiles ikke i planen når svært mye av midlene vil gå til lovpålagt oppgradering av tuneller, sier Skjøstad. 

Det stipuleres at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er beregnet til å være på mellom 60 til 90 milliarder kroner. Tilskuddene i NTP er et viktig bidrag, men er altså ifølge NAF ikke nok.

‒ Folk kjører med hjertet i halsen på nedslitte fylkesveier. Vi registrerer at flere partier på Stortinget har signalisert at de ønsker mer til veivedlikehold. Vi håper derfor satsningen på vedlikehold i Nasjonal transportplan ender på et langt høyere nivå etter forhandlinger i Stortinget, sier Skjøstad.

Automobilforbundet mener at regjeringen må se mer helhetlig på riks- og fylkesveier.

‒ Vi etterlyser en samlet omtale av hvordan de vil fjerne etterslepet både på riks- og fylkesveiene. For folk har det ikke så mye å si hvem som eier veien, bare den er trygg. Midlene som er lagt inn til å ruste opp fylkesveiene vil dessverre ikke være i nærheten av å dekke behovet, mener Skjøstad. 

Ikke alle er like kritiske til den nye NTP. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener at planen viser at regjeringen satser på infrastruktur og samferdsel. De er fornøyde med at vedlikehold av eksisterende veier skal prioriteres framfor nye anlegg.

– Vi er fornøyde med at det legges opp til å redusere etterslepet på riksveiene med en tredel. Dette, i kombinasjon med satsingen på fylkesveiene, viser at regjeringen tør å prioritere vedlikehold av eksisterende veier fremfor nye anlegg, selv om det ikke fører til snorklipping og korpsmusikk, sier NLF-direktør Geir A. Mo, tidligere generalsekretær i Fremskrittspartiet.

Regjeringen legger altså opp til å bruke 1.200 milliarder kroner i planperioden 2022- 2033, og dette inkluderer også 123 milliarder hentet inn via bompenger for bilistene. Dette utgjør ifølge NAF en bompengeandel på 28 prosent av investeringer på riksvei, én prosent lavere enn forrige NTP.

Bilistene må regnes med å betale mange milliarder kroner i bompenger også de neste 12 årene. (Foto: Samferdselsdep.)

‒ Én prosentandel ned er et lite skritt i riktig retning, sier Skjøstad.

‒ Men fortsatt vil bilistene betale dyrt for å komme seg rundt på veiene, både i og utenfor byene. 

NAF-sjefen minner om bompengeopprøret i 2019. 

‒ Bompenger bør avskaffes og veier og kollektivtrafikk finansieres av fellesskapet, slik annen samfunnskritisk infrastruktur som skoler og sykehus finansieres, påpeker Skjøstad. 

Regjeringen har da også sett at bompenger ikke kan øke i all fremtid. Blant annet skal bompengesektoren fortsatt effektivisere, og regjeringen vil utrede en ordning der staten er med og stiller garanti for bompengelån. 

‒ Det kan gi lavere omkostninger, noe NAF er opptatt av at skal komme bilistene til gode. Dette arbeidet vil vi følge nøye videre, sier Skjøstad.

Les også:

Les mer om:

Nyheter