Dette symbolet skal flytte syklistene over til veibanen

Mange syklister føler seg sikrere på fortauet enn på veibanen, men nå skal et nytt delesymbol på veibanen gjør det tryggere for disse også i biltrafikken.


I 2020 døde rekordfå på de norske veiene, nærmere bestemt 95 personer. Av disse var det 13 fotgjengere og kun 6 syklister, mens de resterende befant seg på eller i et motorisert kjøretøy.

Mange syklister velger å sykle på fortauet, ettersom Norge er et av få land som faktisk tillater at tohjulingene også forflytter seg der de gående befinner seg. Her skal syklistene (og andre kjøretøy) ta hensyn til de gående, og kun bevege seg i tilnærmet gangfart. Men det er enklere sagt enn gjort, så det kan oppstå farlige situasjoner mellom de gående og syklende.

Nå har Transportøkonomisk institutt (TØI) prøvd ut en løsning som legger opp til at syklistene heller velger veibanen, og resultatet av pilotprosjektet gjennomført i Horten og Lillehammer er positive.

TØI sier at videoregistreringer viser en økning i andelen syklister som velger å sykle i veibanen, mens intervjuer med trafikanter viser at både gående og syklende opplever at gatene fungerer bedre med dette tiltaket.

Men noen bilister svarer at de opplever at de blir hindret av andre trafikanter, men totalt konkluderer uansett TØI med at løsningen har hatt den tilsiktede virkningen.

Og løsningen er ganske enkelt et nytt symbol på veibanen, på engelsk kalt «sharrows» og døpt delesymbol av Statens vegvesen. Dette er allerede i bruk i flere land i Europa og i USA, og ser slik ut:

Og det er bare å lære seg dette symbolet med en gang, for Vegvesenet har nå tatt dette inn som et vegoppmerkingssymbol i skiltforskriften.

Delesymbol er oppmerking i veibanen med pil og sykkelsymbol, og skal synliggjøre at strekningen er en del av en sykkelrute og skal deles mellom bilister og syklister.

Dette har altså vært testet ut i to norske byer, men nå kan det bli tatt i bruk over hele landet.

‒ Delesymbol kan bidra til bedre framkommelighet og øke trygghet og trafikksikkerhet for syklister i gater der man ikke har plass til eller mulighet for egen infrastruktur for sykkel, sier Bente Beckstrøm Fuglseth i Statens vegvesen.

‒ Symbolet informerer syklister og andre trafikanter om at man befinner seg på en sykkelrute.

Nå blir det ikke fritt fram for å male dette på alle veier rundt i byene, for Vegvesenet sier at det bør brukes på kortere strekninger som mangler infrastruktur. Hastigheten bør være lav, og det bør heller ikke være for mye biltrafikk.

‒ Oppmerkingen kan ikke alltid alene løse utfordringene. Delesymbol kan eventuelt kombineres med fartsreduserende tiltak som fartshumper eller lignende, slik at det oppleves som trygt og sikkert å sykle i gaten, sier Fuglseth.

Les også:

Les mer om:

Nyheter