Vil heve fartsgrensene

Regjeringen ønsker nå å øke fartsgrensen med totalt 90 km/t fordelt på seks strekninger.


Det heter seg altså at «tid er penger», men det er også noe
som heter at «fart dreper». Fartsgrensene skal balansere disse to punktene, slik
at disse blir utnyttet mest mulig effektiv uten at det går utover sikkerheten.

Og det har lenge vært kjent at regjeringspartner Frp har
ønsket å heve fartsgrensene på strekninger de mener har hatt unødvendig lav
fartsbegrensning.

Nå gjør de også noe konkret med dette.

‒ Riktige fartsgrenser er vesentlig for å kunne utnytte veiinfrastrukturen
best mulig. Den respekten trafikantene har for skiltet fartsgrenser avhenger
også av at grensene virker fornuftige og logiske ut fra hvordan trafikantene
selv oppfatter forholdene. Derfor vil vi nå øke fartsgrensene på flere strekninger
rundt om i hele landet, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Statens vegvesen sender nå ut forslag til nye fartsgrenser på
høring, og endringene kan kunne tre i kraft allerede i september.

‒ Vi vil gjøre reisehverdagen til folk så enkel, sikker og effektiv som mulig. For å få til dette har investeringer i nye veiprosjekt hatt høy prioritet de siste årene, og standarden på veiene er hevet for at transporten skal gå raskt, effektivt og sikkert. Da er det også naturlig å se på hvilke fartsgrense som er rett på de ulike strekningene. Vi foreslår derfor nå å endre fartsgrensene på seks ulike strekninger rundt om i landet, sier Dale.

Totalt er det snakk om ni nye fartsgrenser, og totalt blir fartsøkningen
på 90 km/t.

Slik fordeler de seg:

  • E18 Østfold, Marker kommune: En strekning på 0,6 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 90 km/t, mens en annen strekning på 1,5 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E136 Møre og Romsdal, Ålesund kommune: En strekning på 4,1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • Rv80 Nordland, Bodø kommune: En strekning på 1 km blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E18 Vinterbro i Akershus til Østfold grense: Deler av strekningen blir skiltet opp fra 70 km/t til 80 km/t.
  • E16 Kløfta – Kongsvinger: Strekningen Kløfta – Nybakk blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t, mens strekningen Slomarka – Kongsvinger blir skiltet opp fra 90 km/t til 100 km/t.
  • E6 i Gudbrandsdalen, Hundorptunellen og Teigkamptunellen: Det blir skiltet opp fra 80 km/t til 90 km/t i tunellene.

Konsekvensene av disse endringene blir evaluert etter ett-
og tre år, og da skal det tas hensyn til både trafikksikkerhet og samfunnsnytten
dette gir.

At høyere fart ikke behøver å bety flere ulykker er
utbygningen av E6 gjennom Østfold et eksempel på.

Den strekningen var tidligere kjent som «dødsveien», og det
var en rekke dødsulykker på gjennomfartsåren gjennom fylket hvert eneste år.

Men så, til tross for mange protester, ble en moderne
firefelts motorvei med midtdeler bygd. Deler av strekningen har fått 110 km/t,
og en rapport i 2017 konkluderte at den nye veien var en suksess.

«Antall ulykker er redusert med 39 prosent.
Alvorlighetsgraden er vesentlig redusert og skadekostnadene er vesentlig lavere
enn forventet for denne vegstandarden. Vi er ikke i tvil om at det er den økte
kapasiteten på vegen og etableringen av midtdeler som er årsaken til disse gode
resultatene», het det i rapporten til Menon Economics.

Siden den nye veien ble tatt i for drøyt 10 år siden har dødstallene
stupt, og en av de få strekningene med 110 km/t er faktisk også en av de aller
mest sikreste vi har her i Norge.

Les også:

Les mer om:

Nyheter