Nye og strengere regler for elsparkesykler

Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for de som ferdes på de elektriske sparkesyklene.


Det virket som en ustoppelig farsott i de store byene. Antall elektriske utleier-sparkesykler eksploderte og skapte stadig større problemer, mens politikerne ikke helt visste hva de skulle gjøre.

Til slutt ble det et så stort problem at det kom restriksjoner både rundt utleie og bruk, og i dag skaper ikke disse de helt store problemene i for eksempel Oslo.

Og nå strammes reglene enda mer inn.

– De siste tre årene har vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

‒ Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og framkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler.

Det er ikke småtterier som innføres.

Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud nå som regjeringen gjør innstramminger i reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

– Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
  • Aldersgrense på minst 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Og det er ikke sikkert de gir seg med dette.

For det utredes ytterligere krav og endringer, og dette håper regjeringen å ha avklart før reglene trer i kraft:

  • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
  • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven.
  • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

Samferdselsdepartementet sier at omklassifisering og innføring av promillegrense på 0,2 skal tre i kraft til våren. Når det gjelder de forslagene som skal ut på høring nå, håper departementet at forholdene så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft til våren.

Med en promillegrense på 0,2 for elsparkesykler og lignende kjøretøy vil bli den samme som for bil og andre motorvogner.

– Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen, sier Nygård.

‒ Vi har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å risikere alvorlig skade. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer. Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner.

Når det gjelder aldersgrensen, sier departementet at denne introduseres grunnet et spesielt vern av barn.

– Selv om ikke ulykkestallene tilsier at unge er særlig ulykkesutsatt, så har ikke barn samme trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, og har derfor særlig krav på vern, sier ministeren.

‒ De yngste barna bør derfor ikke bruke elsparkesykler eller lignende kjøretøy, og vi innfører en aldersgrense på minst 12 år.

Hjelmforbudet inkluderer ikke de litt eldre, og her settes den øvre aldersgrensen for påbudet på 15 år.

– Om lag en tredel av skadene i elsparkesykkelulykker er hodeskader. Barn har et særlig krav på vern, og er særlig sårbare for hodeskader. Et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved bruk av slike elektriske kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner, mener Nygård.

‒ Vi vil derfor innføre påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet som er rettet mot voksne. Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm.

Det vurderes også et kjøreforbud på fortau. Her skal høringen også inkludere en mulig høyere aldersgrense. Regjeringen vil derfor ta endelig stilling til hvor høy aldersgrensen skal være etter denne høringen, og eventuelle konsekvenser for hjelmpåbud for barn.

At de elektriske sparkesyklene skal klassifiseres som en motorvogn, er rett og slett på grunn av at de er et slik grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon.

– Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi hadde fra 2014-2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy.

Et forslag som potensielt kan få store konsekvenser for utleierne er forslaget om at disse skal omfattes av bilansvarsloven som dermed åpner for en helt annen erstatningsdekning ved ulykker gjennom ansvarsforsikring.

– Med betydelig utleie av elsparkesykler, er dagens ordning hvor ansvaret i utgangspunktet hviler på brukeren, ikke hensiktsmessig, understreker Nygård.

‒ Også forholdet til EUs-regelverk tilsier en fornyet vurdering av dette. Vi vil derfor sende et forslag på høring om at små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven. Vi vil her blant annet vurdere en mulig differensiering mellom utleide og privateide sykler.

Regjeringen har også fått med seg konfliktene mellom gående og sparkesyklende på fortauene, hvor sparkebrukerne sliter med å tilpasse seg gangfart når de ferdes på de gåendes domene.

‒ Svært mange elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er også svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for adferdsendring, sier samferdselsministeren.

‒ Jeg mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy fortsatt skal kunne kjøre på fortau, eller om de bør forbys på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske land har gjort, sier Nygård.

Og til slutt vurdere de å innføre strenge straffer mot de som ikke tar hensyn til promillegrensen. Her vurderes de samme reaksjonene som for mopeder, altså tap av førerrett og sperrefrist.

– Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. Derfor vil vi sende på høring et forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped, sier Nygård.

Les også:

Les mer om:

Nyheter