Nekter å fjerne kravet om helseattest for eldre

Samferdselsminister Knut Arild Hareide står på sitt. Eldre bilførere må vise helseattest.


I februar vedtok Stortinget at den norske reglen om at eldre over 80 år må ha helseattest for å få fornyet førerkort skulle fjernes, og selv om samferdselsminister Knut Arild Hareide var mot dette skulle han gjøre som det styrende organet sa.

Dette kravet skulle oppheves 1. august, men bare uker før denne fristen sa Hareide at Statens vegvesen og Helsedirektoratet ikke var ferdige med sine utredninger rundt konsekvensene av et slikt tiltak. De startet sine konsekvensutredninger i april.

‒ Krav om obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett er trygge sjåfører. Anmodningen fra Stortinget om å oppheve dette fra 1. august, var ikke mulig å møte fordi viktige faglige vurderinger manglet, sier Hareide.

Han utsatte dermed fristen ti 1. oktober.

Nå er disse klare, og han vil ikke lenger gjøre som Stortinget ber om.

– Det skal være trygt å ferdes i trafikken, sier samferdselsministeren.

‒ Nå har jeg fått disse, og for meg er saken klar: Jeg fjerner ikke kravet om obligatorisk helseattest.

Norge har i lang tid hatt krav om helseundersøkelser for de med førerkort, og tilbake i 1957 måtte alle over 50 år levere helseattest og fikk da fornyet førerkortet med fem år.

I 1967 var ordinær gyldighet for bilførerkort 10 år, men etter fylte 60 år fikk førerkortet fem års gyldighet. I 1982 ble dette endret til en gyldighet til innehaverens 100-årsdag, men fra fylte 70 år var det krav om at disse hadde med seg gyldig helseattest (liten legeattest).

Fra 2013 fikk førerkortet en administrativ gyldighet på 15 år, og ordningen med «liten legeattest» ble erstattet av et krav om helseattest og førerkortfornyelse fra fylte 75 år. Helseattesten ble utstedt med en gyldighet på maksimalt tre år om søker var under 78 år, og to år for de som var 78 år eller eldre.

I 2019 ble aldersgrensen for dette hevet til 80 år, og med en maksimal gyldighet på tre år.

EU’s førerkortdirektiv nøyer seg med å si de med åpenbare medisinske hemninger skal gjennomføre helseundersøkelser når det søkes om førerkort, og åpner for EØS-landene selv å avgjøre om det skal stilles krav om helseundersøkelse ved fornyelse av bilførerkortet.

En fersk rapport fra ETSC (European Transport Safety Council) viser at av 32 europeiske land har 13 land en eller annen form for helseattest ved fornyelse av førerkortet ved en angitt alder. To land har 60 år som grense, to land 65 år, seks land 70 år, to land 75 år og Norge som det eneste med en grense på 80 år.

10 land har en «screening-prosess» som normalt innebærer helseundersøkelse, men som også kan være en egenerklæring, ved hver fornyelse uavhengig av alder, mens seks land inkludert Sverige og Danmark ikke har noe krav til helseattest uansett alder.

I rapporten som Hareide nå har fått anser Statens vegvesen at det som sannsynlig at det vil innebære en økt trafikksikkerhetsmessig risiko å fjerne kravet til obligatorisk aldersbestemt helseattest.

De vurderer også at det ikke foreligger alternative ordninger som i samme grad som obligatorisk aldersbestemt helseattest er egnet til å fange opp de som ikke oppfyller helsekravene.

‒ Jeg oppfatter rapporten som en sterk faglig anbefaling om å beholde kravet om helseattest. Derfor ønsker jeg ikke å fjerne det, av hensyn til trafikksikkerheten. Det vil være opp til den nye regjeringen å ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.

Les også:

Les mer om:

Nyheter