Nå skal trafikkbøtene økes

Det foreslås en kraftig økning i bøtesatsen for å bruke mobil bak rattet, men også de andre bøtene skal øke. Se oversikt.


Magasinet Motor skriver at regjeringen nå foreslår å øke boten for bruk av håndholdt mobiltelefon bak rattet med hele 49 prosent, fra 5.000 kroner til 7.450 kroner.

Siden 2000 har det vært ulovlig å bruke mobilen som en håndholdt enhet mens man kjører. Men med stadig bedre og flere smartmobiler har problemet bare økt, og tilbake i 2019 ble det også innført prikkbelastning for de som ble tatt for dette.

I 2020 forsøket myndighetene å dempe dette med en tredobling av bøtesatsen, fra 1.700 kroner til dagens 5.000 kroner.

I et høringsnotat fra Samferdselsdepartementet slås det nå fast at mobilbruk bak rattet er et utbredt problem, og at det er ble gitt 180.472 forenklede forelegg på grunn av dette i perioden 2006-2016.

Videre står det at ifølge Skatteetaten ble det i 2019 og 2020 skrevet ut henholdsvis 18.491 og 20.480 slike forelegg, og i et forsøk på å dempe denne ulovlige bruken er en økning i bøtesatsen et særlig aktuelt tiltak.

«Etter departementet syn vil en bot på kr 7.450 kr reflektere bedre alvorlighetsgraden av regelbruddet sett opp mot andre trafikkovertredelser omfattet av forskriften. Bøtesatsen for ulovlig mobilbruk under kjøring foreslås derfor hevet til 7.450 kr» står det i notatet.

Dette vil også gi mer penger inn i statskassen.

«Justis- og beredskapsdepartementet har beregnet at en økning av satsen for forenklet forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon under kjøring fra 5.000 til 7.450 kr vil gi en årlig merinntekt til staten på ca. 48 mill. kr», står det i notatet.

Mobilbruk bak rattet er mer utbredt blant de yngre sjåførene, noe blant annet en undersøkelse fra Frende Forsikring i fjor avdekte. Denne viste følgende prosentandel av mobilbruk bak rattet:

  • 18-29 år: 67 prosent
  • 30-39 år: 66 prosent
  • 40-49 år: 59 prosent
  • 50-59 år: 38 prosent
  • 60+: 15 prosent

(Kilde: Frendeundersøkesen)

Regjeringen vil også øke de andre trafikkbøtene.

I høringsnotatet skrives det at totalt ble det skrevet ut rundt 220.000 slike forelegg i 2020. En generell prisjustering av bøtesatsene vil gi en årlig inntektsøkning på rundt 27 millioner kroner, mener de som har skrevet høringsnotatet.

Her er de nye foreslåtte bøtesatsene, og med noen få unntak øker de aller fleste bøtene.

1. bryte fartsgrenser

- når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er

a) til og med 5 km/t kr 850,-

b) til og med 10 km/t kr 2.300,-

c) til og med 15 km/t kr 4.150,-

d) til og med 20 km/t kr 6.000,-

e) til og med 25 km/t kr 9.300,-

- når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

j) til og med 5 km/t kr 850.-

k) til og med 10 km/t kr 2.300,-

l) til og med 15 km/t kr 3.700,-

m) til og med 20 km/t kr 5.150,-

n) til og med 25 km/t kr 7.000,-

o) til og med 30 km/t kr 9.300,-

p) til og med 35 km/t kr 11.150,-

- når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er

q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 11.600,-

2. kjøring med motorvogn

a) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, unntatt lys med rød farge på tolyssignal brukt ved bomstasjon, kai eller annet område, skiltforskriften § 23 og § 24: kr 7.450,-

b) med for kort avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3: kr 7.450,-

3. kjøring med motorvogn i strid med trafikkskiltene

302 Innkjøring forbudt: kr 6.000,-

306.0, 306.1 og 306.3-5 Trafikkforbud: kr 6.000,-

330 Svingforbud: kr 6.000,-

332 Vendingsforbud: kr 6.000,-

402 Påbudt kjøreretning: kr 6.000,-

404 Påbudt kjørefelt: kr 6.000,-

406 Påbudt rundkjøring: kr 6.000,-

506 Tungtrafikkfelt: kr 6.000,-

508 Kollektivfelt, trafikkreglene § 5: kr 6.000,-

509 Sambruksfelt, trafikkreglene § 5: kr 6,000,-

526 Envegskjøring: kr 6.000,-

548 Gågate: kr 6.000,-

4. kjøring med motorvogn

a) i sperreområde, begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, skiltforskriften § 22 trafikkskilt 1014 og § 21 nr. 4: kr 4.550,-

b) på fortau, sykkelfelt (skilt 521), gangveg (skilt 518), sykkelveg (skilt 520) og gang- og sykkelveg (skilt 522), trafikkreglene § 4: kr 4.550,-

c) i strid med bestemmelsene om feltvalg ved svinging, trafikkreglene § 6: kr 4.550,-

d) på eller over gul eller hvit sperrelinje og/eller i sperreområde begrenset av heltrukken hvit linje, skiltforskriften § 22 og § 21 nr. 4: kr 4.550,-

5. trafikkreglene § 12, ulovlig forbikjøring med motorvogn

a) til høyre: kr 7.450,-

b) like foran eller i vegkryss, eller hvor sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte: kr 7.450,-

c) foran gangfelt: kr 7.450,-

d) ved ikke å ha forvisset seg om at

1) den forankjørende ikke har gitt tegn om forbikjøring : kr 7.450,-

2) ingen bakenforliggende har begynt å kjøre forbi ham: kr 7.450,-

e) i strid med trafikkskiltene

334 Forbikjøringsforbud: kr 7.450,-

335 Forbikjøringsforbud for lastebil: kr 7.450,-

6. fører av motorvogn som ikke har overholdt vikeplikt

a) i henhold til trafikkskilt 202 Vikeplikt og 204 Stopp: kr 7.450,-

b) overfor trafikk fra høyre, trafikkreglene § 7: kr 7.450,-

c) overfor gående i gangfelt, trafikkreglene § 9: kr 7.450,-

d) ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignede område, trafikkreglene: kr 7.450,-

§ 7,

e) overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, trafikkreglene § 7: kr 7.450,-

f) i henhold til § 3 i forskrift om forbud mot bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på offentlig veg eller § 3 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 7.450,-

7. kjøring med motorvogn

a) uten å gi påbudt tegn, trafikkreglene § 14 og § 7 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

b) uten å ha påbudt lys tent, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

c) med lys som blir brukt på feilaktig måte, trafikkreglene § 15 og § 6 i forskrift om kjøring med motorvogn i terrenget og på veg ikke åpen for alminnelig ferdsel: kr 2.800,-

d) uten å ha tilstrekkelig utsyn, forskrift om bruk av kjøretøy § 1-3: kr 2.800,-

e) der det er feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys, vegtrafikkloven § 23: kr 2.800,-

8. kjøring med motorsykkel (herunder moped) hvor det er foretatt endring som øker den maksimale hastighet eller ytelse som motorsykkelen er registrert for, vegtrafikkloven § 23 jf. § 13: kr 6.000,-

9. vegtrafikkloven § 23, kjøring med kjøretøy

a) under 3, 5 tonn tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: kr 2.800,-

b) 3,5 tonn eller mer tillatt totalvekt der parkeringsbrems ikke virker: kr 5.750,-

10. trafikkreglene § 4, kjøring med motorvogn eller vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t eller med moped på motorveg eller motortrafikkveg: kr 1.850,-

11. kjøring med sykkel

a) uten å ha foreskrevne lykter montert eller tent, trafikkreglene § 15 og forskrift om krav til sykkel § 5: kr 1.350,-

b) i strid med trafikklyssignal med fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften § 24: kr 1.350,-

c) i strid med skilt:

302 Innkjøring forbudt: kr 1.350,-

306.0 Forbudt for alle kjøretøy: kr 1.350,-

306.6 Forbudt for syklende: kr 1.350,-

306.8 Forbudt for syklende og gående: kr 1.350,-

306.10 Forbudt for små elektriske kjøretøy: kr 1.350,-

380 Sone med bruksforbud for små elektriske kjøretøy: kr 1.350,-

d) på motorveg og motortrafikkveg, trafikkreglene § 4: kr 1.350,-

12. overtredelse av bestemmelser gitt med hjemmel i vegtrafikkloven § 23b: kr 7.450,-

13. unnlatt sikring av passasjerer under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23a, jf. forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn: kr 2.500,-

§ 2. Fellesbot: kr 20.200,-

Les også:

Les mer om:

Nyheter