80-åringene må fortsatt ha helseattest for å kjøre bil

Stortinget har vedtatt å oppheve kravet om helseattest for bilførere som er 80 år 1. august, men nå utsetter samferdselsministeren dette.


Som ventet skapte det reaksjoner da Stortinget i februar vedtok å fjerne den særnorske reglen om at eldre må ha helseattest for å få fornyet førerkort når de runder 80 år, og nå sier samferdselsminister Knut Arild Hareide at han utsetter endringen.

– Tryggheten til alle som ferdes i trafikken må ivaretas, sier Hareide.

‒ En obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. Å fjerne kravet til helseattest er en stor endring, og vi trenger mer tid til å gjennomføre dette på en forsvarlig måte.

Ministeren har tidligere sagt at han selv imot å fjerne kravet om helseattest, men at han selvsagt skal gjøre det Stortinget ber han om.

– Mange eldre som ikke oppfyller helsekravene har ikke blitt fulgt opp med formelle vedtak, men har førerkort som er utløpt. Dersom dagens ordning oppheves, risikerer vi at mange som ikke oppfyller helsekravene igjen vil kunne få førerrett. I tillegg har 37 prosent av sjåførene over 80 år førerkort med forkortet gyldighet, og de har dermed behov for hyppig medisinsk oppfølging, sier Hareide.

Som med mange andre ting er det både fordeler og ulemper med et krav om helseattest for eldre. Blant annet blir det enklere å luke ut de som ikke burde ha sittet bak rattet, men dette åpner også opp for at eldre som faktisk er trygge bak rattet feilaktig får sin førerrett inndratt.

Hareide er opptatt av å ha på plass systemer som fanger opp de som kan utgjøre en fare på veiene, og mener altså det har gått for fort mellom vedtaket i februar og opphevelsen av helseattest-kravet som opprinnelig skulle vært gjennomført 1. august.

‒ Vi må ha en forsvarlig prosess med utredning og høring for at disse fortsatt skal kunne fanges opp på en hensiktsmessig måte, og det er ikke mulig før 1.august, sier Hareide.

Det som uansett er et uomtvistelig faktum er at den eldre garden stadig blir sprekere, og flere tidligere undersøkelser har konkludert med at de over 80 år ikke utgjør en høyere risikofaktor for ulykker.

I Norge må nå de som fyller 80 år fornye førerretten gjennom en helseattest fra legen, og denne blir da fornyet med tre år.

Hareide peker derimot på en ny undersøkelse gjort i Sverige, som viser at det er forskjell på ulykkesrisikoen for eldre der og i Norge. Sverige har for øvrig ikke et slikt krav om helseattest.

– Vi ser gjerne til våre naboland når vi vurderer ulike tiltak, også i trafikksikkerhetsarbeidet. Når vi sammenligner trafikksituasjonen mellom Norge og Sverige, tyder ny forskning på at eldre bilførere i Sverige har høyere ulykkesrisiko enn i Norge. Det er viktig for trafikksikkerheten at vi gjør våre egne vurderinger av hva som er best i Norge, sier Hareide.

I 2020 omkom det 190 personer i den svenske trafikken, det laveste tallet i moderne tider, mens Norge også satte ny rekord med kun 95 omkomne på veiene i fjor.

Samferdselsdepartementet sier nå at bortfallet med helseattest betyr at legenes oppfølging av pasienter, meldeplikt og formelle vedtak om tilbakekall av førerrett bli viktigere. De mener at både legene og statsforvalterne som opp disse meldingene må få god informasjon, og tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringen.

Departementet sier også at de pårørendes rolle blir viktigere, og det er nødvendig med god informasjon om hvordan de kan følge opp nærstående og slektninger som av helsemessige grunner ikke bør kjøre bil.

De vurderer nå tiltak som egenerklæring rundt egen helse og utvidet bruk av praktisk kjørevurdering som en kompensasjon for bortfall av helseattesten.

– Statens vegvesen og Helsedirektoratet fortsetter arbeidet med å utrede hvordan Stortingets vedtak fra februar, der regjeringen bes om å oppheve kravet til obligatoriske helseattest for eldre bilførere, kan følges opp. Når deres utredning foreligger 1. oktober, vil jeg ta stilling til hvordan dette skal følges opp videre, sier Hareide.

Les også:

Les mer om:

Nyheter