Regjeringen vil bygge smalere motorveier og ta ned hastigheten på disse. (Foto: Statens vegvesen)

Motorveiene blir smalere og fartsgrensen reduseres

Noen vil hevde at Norge rygger inn i framtiden, men klima- og arealbruk trumfer byggingen av vanlige firefelts motorveier. Og ja, fartsgrensen går ned.


Det er noe som heter at det er av sine egne man skal ha det, og da Statens vegvesen kom med forslaget om å bygge smalere motorveier kom det kritikk fra uventet hold ‒ nemlig Nye Veier.

Dette er selskapet som Stortinget selv opprettet for å bygge og drifte veier, og selv om de ikke var imot forslaget var de raske med å påpeke at vi ikke har råd til å bygge veier to ganger.

Sagt med andre ord ‒ de advarte mot å bygge veier som om 10-15 år er utdaterte på grunn av at de i utgangspunktet ble bygget for smale. Men ting som klimaregnskap, naturinngrep og økonomi trumfer dette forbeholdet.

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

‒ De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk.

Når det skal bygges nye veier så er det veinormalene som bestemmer hvor store disse skal være, og det gjøres enkelt og greit ved å telle kjøretøy.

I dag skal veier med forventet framtidig årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12.000 bygges som firefeltsvei, og det er dette som regjeringen nå endrer i veinormalen. Det skal nå åpnes for at veier med så mange som 15.000 kjøretøy kan bygges som bygge to-/trefeltsvei.

Nå legges ikke firefelt helt død, for i den nye veinormalen åpner det også for å bygge firefeltsvei på strekninger med ÅDT fra 12.000 til 15.000 hvor det for eksempel er mye utfartstrafikk og en høy andel tungbiler.

– Endringen vil altså innebære at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei, sier Nygård.

‒ Vi ser på dette som et riktig grep, blant annet fordi vi kan ta bedre vare på naturen vår og at det gir utbyggere mulighet til å bygge billigere. Endringene er basert på faglig begrunnede forslag fra Statens vegvesen, og vil ikke bidra til å redusere trafikksikkerheten. Trafikktallene vi legger til grunn for nye veiprosjekter er fortsatt den forventede trafikkmengde 20 år etter at veien åpnes.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård. (Foto: Samferdselsdepartementet)

De som har kjørt på motorveier i utlandet vet at det ikke er uvanlige med fartsgrenser på både 120 km/t og 130 km/t, mens den høyeste lovlige hastigheten her i Norge lyder på 110 km/t. Og i miljøets navn skal denne nå ned også på de mest moderne veiene som bygges.

– Nedbygging og endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av natur. Endringen i veinormalene bidrar til at vi i større grad enn tidligere tar hensyn til klima og natur når vi skal bygge vei, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

‒ Grepet vi nå tar med å heve terskelen for firefeltsvei gir ikke bare mindre naturinngrep, i tillegg følger lavere fartsgrenser som bidrar positivt til blant annet mindre klimagassutslipp, støy, utslipp av svevestøv og mikroplast.

Firefeltsveier som har betegnelsen (H3) åpner altså for 110 km/t, men endringen i veinormalen åpner for at det kan bygges nye firefeltsveier med fartsgrenser på 90 km/t og 100 km/t.

Samferdselsdepartementet sier at endringene ved for eksempel utbyggingsprosjekter hvor det skal utvides til fire felt åpner for bedre muligheter for gjenbruk av eksisterende veier, i tillegg til at det gir mer fleksibilitet når det kommer til plassering av veien i landskapet.

Dette er endringene i veinormalen:

  • Veinormalklasse H2 (to/trefeltsvei med midtdeler og forbikjøringsfelt), det vil si dagens standard/dimensjonering for veier med ÅDT 6.000-12.000 biler, endres slik at den kan benyttes opp til ÅDT 15.000. ÅDT-intervallet for veinormalklasse H2 (to/trefeltsvei) fastsettes dermed til 6 000-15 000.
  • På veier med ÅDT 12.000-15.000 biler endres ikke innslagspunktet for veinormalklasse H3 (firefeltsvei) fra dagens 12.000. Det skal tydeliggjøres i veinormalene at trafikkfordelingen vurderes grundig ved oppstart av det enkelte prosjektet, med sikte på å avklare om veien bør bygges som H2- eller H3-vei.
  • Nedre grense for smal firefeltsvei (smal veinormalklasse H3) heves fra ÅDT 6.000 til 8.000.
  • Det innføres nye hastighetsklasser 90 km/t og 100 km/t for veinormalklasse H3, det vil si at nye motorveier kan bygges med disse fartsgrensene.

*Kilde: Samferdselsdepartementet

Les også:

Les mer om:

Nyheter